GDPR

GDPR

Megusta Hus AB, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag (personuppgiftsbiträden) gör på vårt uppdrag.Vad är en personuppgift och vad är behandling?

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Direkta uppgifter är till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer och email adress. Exempel på indirekta uppgifter är uppgifter som lägenhetsnummer och bilder. Med behandling avses all form av hantering av en personuppgift som exempelvis insamling, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, användning, utlämning genom överföring, radering eller förstöring.

Hur behandlar vi på Megusta dina personuppgifter?

När du söker ett hyresobjekt hos oss behandlar vi dina uppgifter för att administrera din intresseanmälan. De personuppgifter som du lämnar behandlas i den utsträckning som behövs för att göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Ytterligare uppgifter kan komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter i samma syfte. Anställningsintyg och andra intyg kan komma att kollas upp, genom kontakt med den som utfärdat intyget. Om du har en god man eller förvaltare behöver vi behandla dess uppgifter. Om du nekas lägenhet kommer vi spara intresseanmälan och annan inhämtad information i högst tre månader efter avslagsbeslutet.

Under tiden du hyr hos oss. Om du godkänns som hyresgäst kommer personuppgifter, som hyresavtal och kontaktinformation, att sparas under hyrestiden. Uppgifterna är relevanta för att kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart och hyresvärd. Så länge det är nödvändig för att kunna leverera tjänster och/eller uppfylla lagkrav kommer vi i enlighet med gällande lagstiftning att spara dina personuppgifter.Under tiden du bor hos oss behandlar vi exempelvis dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier, tar emot felanmälningar och bokför inbetalningar. Om det uppkommer störningar i ordningen, skador på hyresobjektet eller att hyrorna är försenade kan vi komma att kontakta och lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden och andra relevanta myndigheter. Vi lämnar även ut uppgifter när det krävs av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsbiträden kan komma att användas till exempel i form av entreprenörer som ska reparera något i din lägenhet, It-tekniker som används för att underhålla de programlösningar som vi använder oss av samt även av inkassobolag vid uteblivna betalningar. Alla personuppgiftsbiträden som vi använder har skrivit på ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa deras behandling av personuppgifter utifrån GDPR.

När hyresförhållandet tar slut. Dina personuppgifter sparas i ett år efter hyresförhållandet tar slut. Uppgifter som finns som finns om dig i vårt bokföringsmaterial, som exempelvis inbetalningar, sparas i sju år inklusive innevarande år. Om det finns ekonomiska förhållanden som inte är reglerade kommer vi spara information om dig till dess att ärendet är reglerat och dela dem med inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

Samarbetspartner

När kontakt inleds för ett samarbete, behöver vi behandla ett flertal uppgifter om dig. Vi behöver uppgifter om namn och kontaktuppgifter. I de fall vi ska ingå ett avtal behöver vi kompletterande uppgifter som referenser, uppgifter om er ekonomi, men även andra uppgifter för att kunna ingå ett avtal. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan vara en underentreprenör eller annan samarbetspartner för att projektet ska kunna fortlöpa som planerat. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi behåller uppgifterna så länge vi har ett avtalsförhållande och det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk ex garantitid.

Arbetssökande

Vi behandlar de uppgifter du själv delar som ditt CV, personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller en rekryteringspartner. Vi kan komma att registrera information som inhämtats från intervju, samtal med referenspersoner och korrespondens med dig. För att värna din integritet så ombeds du som sökande undvika känsliga personuppgifter som personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, politisk eller fackligt engagemang osv. i de handlingar du skickar till oss. De som kommer att ta del av personuppgifter är de som arbetar med rekrytering. Vid ansökan till oss ger du oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Din personliga information behålls dock i ytterligare två år. För att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med diskrimineringslagstiftningen.

Dina rättigheter och kontakt

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Vill du veta vilka personuppgifter vi har om dig, kontakta info@megustahus.se. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättande och i vissa fall har du rätt att begära att uppgifterna blir raderade. Du har rätt att få uppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har även rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter och kan vända dig till Datainspektionen om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

© Megusta Hus AB